Polityka prywatności

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Zasady Ochrony Danych Osobowych przez  Mechanika Pojazdowa Sławomir Polak

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sławomira Polaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika Pojazdowa Sławomir Polak z siedzibą w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej 408 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

I. Informacje o danych osobowych i Administratorze

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wszelkie inne dane podane przez osobę/podmiot dobrowolnie w aplikacji, na stronie internetowej, osobiście, mailowo, telefonicznie itd. Z chwilą podania swoich danych osobowych automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG).

Administratorem danych osobowych jest Sławomir Polak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mechanika Pojazdowa Sławomir Polak z siedzibą w Ołtarzewie przy ul. Poznańskiej 408 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki dostępny pod adresem e-mail: diesel.polak-biuro@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Mechanika Pojazdowa Sławomir Polak polegają na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanym dalej „Rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego.

Administrator przetwarza dane w celu:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- obsługi klienta - proces obsługi klienta prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b. c i f ) Rozporządzenia w celu świadczenia usług na rzecz kontrahentów,

- sprzedaży – proces sprzedaży jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f) Rozporządzenia w celu przedstawienia oferty własnych usług i produktów oraz zawarcia umowy,

- marketingu – proces marketingu prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i f) Rozporządzenia w celu możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług wszelkimi kanałami komunikacji.

 

III. Prawa i obowiązki informacyjne

 Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

- usunięcia swoich danych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza unijne i polskie przepisy dotyczące ochrony  danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje tę osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje o szczegółach tego przetwarzania, udzielając informacji o przysługujących jej prawach.

Administrator, w odpowiedzi na żądanie osoby/podmiotu - nie później niż w terminie 1 miesiąca – udziela informacji o podjętych w związku z tym żądaniem działaniach. Termin powyższy może zostać wydłużony o dodatkowe 2 miesiące w przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze. O konieczności wydłużenia terminu Administrator powiadomi osobę/podmiot.

 

IV. Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom, z usług których korzysta się przy realizacji umowy np. firmom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne itd. oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom i prokuraturze – ale tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych dostęp do nich mogą mieć wyłącznie pracownicy i podwykonawcy Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Cele te są realizowane poprzez podejmowanie odpowiednich działań i stosowanie efektywnych zabezpieczeń, które obejmują w szczególności:

stałe podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników/współpracowników w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

 

V. Prawo do bycia zapomnianym

Każdy ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych.

Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 

VI. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenie danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie tych danych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.

Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora może dotyczyć:

- imion i nazwisk,

- telefonów,

- adresu e-mail,

- kodu pocztowego,

- tematu i treści wiadomości,

- zgód na przetwarzania danych osobowych.

 

VII. Pliki cookies

Administrator używa na swojej stronie www technologii cookies ( tzw. ciasteczek).

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika.

Jeśli osoba/podmiot nie wyraża zgody na przetwarzanie plików cookies Administrator prosi o zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.

 

VIII. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie ewentualne pytania związane z Polityką można kierować na adres e-mail: diesel.polak-biuro@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Mechanika Pojazdowa Sławomir Polak

Ołtarzew ,ul. Poznańska 408a, 05-850 Ożarów Mazowiecki                   

Nip 7981192622, Regon 014876230 prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki pod numerem 2861.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.